Terugkoppeling van de bondsraadleden district Oost van de vergadering van de Bondsraad van 23 september 2017

13 Nov 2017

Terugkoppeling van de bondsraadleden district Oost van de vergadering van de Bondsraad van 23 september 2017

Joop Meijran neemt afscheid als bondsraadlid vanuit District Oost na vele jaren! Er is dus een open plek. Met name dames zijn welkom.

Terugloop zondagcompetitie

Districten Noord-West en Zuid-West hebben aandacht gevraagd voor de terugloop in deelname van teams/verenigingen aan de zondagcompetitie met als gevolg verschraling van het competitieaanbod en terugloop van leden. Met name bij 4e klassen is een groot probleem onstaan. Het bestuur zal in december 2017 met voorstellen komen om dit probleem bespreekbaar te maken cq op te lossen.

Wisselwerking met verenigingen

Er is gesproken over het versterken van de wisselwerking met verenigingen: inbreng bij het landelijke beleid, overnemen van het strategisch plan in het beleidsplan van elke vereniging, versterken van de districtsorganisatie en ruimte bieden aan districtsbesturen voor nieuwe werkvormen. Met het Rondje NL worden in feite niet genoeg verenigingen bereikt. Vooral kleine verenigingen worden niet bereikt. Recentelijk zijn verschillende van deze verenigingen verwenen. Mededeling KNKV bureau: er wordt momenteel met de districtsbesturen gesproken over nieuwe vormen van bereik. Het beleidsjaarplan zou bij elke vereniging op de bestuursagenda moeten staan.

Stand van zaken begroting 2017

De penningmeester heeft ons bijgepraat over het (positieve) verloop van de uitvoering van het jaarplan en de uitputting van de begroting. District Noord-West heeft aangegeven dat als prioriteit in het jaarplan terug moet komen: ledenwerving/behoud, vrijwilligers werven/opleiden, terugloop jeugdleden keren, meer flexibiliteit in competitie en laagdrempeliger opleidingen.

Concept-strategisch plan 2018 en concept-jaarplan 2018

De bondsraad voerde discussie hierover. Het Strategisch plan 2018 is een korte versie van het Jaarplan 2018. Dez estukken worden in de decembervergadering vastgesteld. Het plan is met inbreng van verenigingen op een vernieuwende manier (co-creatie) tot stand gekomen. De outlay van het stuk leverde vooral complimenten op. Vanuit Oost en ook ander districten werd gevraagd om meer kwantitatieve doelstellingen. District Oost zal hiertoe een voorzet geven.

Invoering schotklok eerste klasse en ROK

Vanuit verenigingen zijn vragen gesteld over de snelle invoering van de schotklok zonder voldoende zicht op de financiële consequenties. Het bestuur heeft aangegeven dat de invoering gesteund werd door een overgrote meerderheid van de betreffende verenigingen in de in mei jl. gehouden enquête en gebaseerd is op de visie dat met deze maatregel korfbal aantrekkelijker wordt. De enquêteresultaten kunnen opgevraagd worden bij het KNKV bureau (Femke Frieling).

Bondsraadleden: Frans Grootendorst, Martin ter Haar, Matthijs Soede, Rinus de Bondt, Wim Heijbroek, Joop Meijran, Abele Kuipers

 Terug naar overzicht