Terugkoppeling bondsraad 9 december 2017: Bondsraad schroeft contributieverhoging terug van voorgestelde 8,6 naar 1,3%

22 Jan 2018

Terugkoppeling bondsraad 9 december 2017: Bondsraad schroeft contributieverhoging terug van voorgestelde 8,6 naar 1,3%

Terugkoppeling van de bondsraadleden van district Oost

Belangrijkste agendapunten van de afgelopen zaterdag gehouden bondsraadvergadering waren het Jaarplan en de begroting 2018, het komende EK2018 en de terugloop van de zondagcompetitie. Hieronder een korte terugkoppeling van deze punten.

Jaarplan en begroting 2018
District Oost vindt de nieuwe opzet van het jaarplan verfrissend. Doelen worden kort beschreven en met plaatjes toegelicht. District Oost had, tezamen met enkele andere districten, verzocht om in het jaarplan toetspunten op te nemen, ook wel prestatie-indicatoren genoemd. Bijvoorbeeld hoeveel groei in ledental willen we komen jaar bewerkstelligen, hoeveel gecertificeerde scheidsrechters, tevredenheidsscore bij service meting, enz. Op die wijze kun je het beleid van het KNKV veel makkelijker beoordelen van jaar op jaar.

District Noord-West heeft vragen gesteld over het (nieuwe) innovatiefonds en het accommodatiebeleid. Voor het innovatiefonds worden in maart 2018 de criteria gepubliceerd door het KNKV. Het KNKV zal samen met de VNG korfbalaccommodaties (zalen, velden) periodiek keuren aan de hand van de door NOC gestelde eisen.

Het langst is stilgestaan bij de voorgestelde verhoging van de contributies en heffingen (m.n. de jaarlijkse contributie voor verenigingsleden) van 8,6% met als reden het verdisconteren van de inflatiecorrectie sinds 2011. Veel bondsleden vonden dit ongepast en onredelijk. Bij amendement is de conceptbegroting gewijzigd: de contributie wordt verhoogd met 1,3% (de inflatiecorrectie over 2017) per 1-1-2018, en de gederfde inkomsten worden verwerkt in lagere uitgaven op de begroting. De afspraak is gemaakt om volgende keer te bespreken of de inflatiecorrectie voortaan op alle contributies en heffingen moet worden toegepast.

EK2018
De organisatie van het EK zal door het KNKV (en niet meer door een externe partij) ter hand worden genomen en gespeeld worden in Friesland (Heerenveen, Leeuwarden, Drachten en Gorredijk). Het vorige EK2016 is organisatorisch en financieel uit de hand gelopen. Vanuit het bestuur is een stuurgroep gevormd en vanuit het bureau een projectorganisatie. De bondsraad zit bovenop de uitgaven en inkomsten. Het bestuur heeft toegezegd in maart 2018 hierover duidelijkheid te zullen bieden. Om die reden is het EK2018 wel in de begroting 2018 opgenomen maar is er nog geen bedrag opgenomen m.b.t. de uitgaven en inkomsten. Op voorstel van de bondsraad zal de Landelijke Financiële Commissie ook worden betrokken bij het opstellen van de EK-begroting en de bondsraad hierover adviseren. Afspraak is wel dat het EK2018 kostenneutraal zal worden uitgevoerd.

Zondagproblematiek
De terugloop in ploegen die op zondag spelen is groot. Dit is zeker het geval in de lagere klassen en leidt tot lange reisafstanden voor de overblijvende zondags clubs. De afname is dermate dermate groot en urgent dat het bestuur op korte termijn met voorstellen moet komen. Het bestuur zegde toe de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen begin 2018 met de verenigingen te zullen bespreken.

Vrijwilligers KNKV
Er is ingestemd met het voorstel van district Noord om het mogelijk te maken dat verenigingen die een kaderlid leveren aan het KNKV hiervoor compensatie krijgen in de vorm van bijvoorbeeld een gratis opleiding of anderzijds. Dit wordt nader ingevuld en dan wachten we op uitvoering in de praktijk.

Overige
Dit jaar haalde district Noord-West de grootste ledenwinst het afgelopen seizoen en kreeg daarom de Jack van Driel-Propaganda-wisselbeker. Overigens bedroeg het een heel bescheiden ledenwinst. Maar er is een kentering zichtbaar van afname naar stabilisatie of toename in ledental in de diverse districten.

Er is ruimte voor 1 extra bondsraadlid vanuit district Oost; bij voorkeur een dame; we horen graag.

Hebben jullie vragen, wend je tot een bondsraadlid van Oost:

Martin ter Haar, Frans Grootendorst, Matthijs Soede, Rinus de Bondt, Wim Heijbroek en Abele Kuipers

 Terug naar overzicht